Dierenhulp zonder Grenzen
Internationaal

Voorwaarden adoptie- en bruikleenovereenkomst hond

Voorwaarden

 1. Deze adoptieovereenkomst is gebaseerd op bruikleen. DZG blijft te allen tijde eigenaar en adoptant heeft als bruiklener het recht het dier onder zijn hoede te nemen en de verplichting om als een goed huisvader op zijn kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, te verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen voor dieren geldende maatstaven van goede verzorging, waaronder voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting, één en ander ter beoordeling van DZG.
 2. Adoptant zal voorts bij ziekte van het dier voor zijn rekening zorgen voor passende diergeneeskundige behandeling en verplicht zich het dier jaarlijks te laten vaccineren volgens de in Nederland geldende vaccinatievoorschriften.
 3. Adoptant zal het dier niet los laten lopen, eerst dan na een paar maanden en na een deugdelijke training.
 4. Het door adoptant in de kas gestorte bedrag is een bijdrage in de algemene kosten van DZG en derhalve geen betaling van een koopsom voor het dier noch een vergoeding voor de bruikleen.
 5. Mocht adoptant afzien van adoptie terwijl DZG al kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld door het boeken van een vlucht voor het gereserveerde dier, dan kan DZG deze kosten of een gedeelte hiervan op adoptant verhalen.
 6. DZG registreert het dier bij de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren en zal hiervoor ook de kosten dragen. Mede hierdoor zal het dier te allen tijde op naam blijven staan van DZG en haar eigendom zijn.
 7. Adoptant zal het dier niet mogen verkopen, noch aan derden overdragen en mag ook niet, anders dan tijdelijk, wegens ziekte en/of vakantie van de adoptant, de zorg en het beheer aan derden geven.
 8. Adoptant zal geen gebruik gaan maken van mechanische hulpmiddelen, zoals een anti-blafband. Ook zal adoptant geen gebruik maken van een slipketting.
 9. Het is adoptant niet toegestaan met het dier te fokken of met het dier deel te nemen aan races en/of jacht.
 10. Adoptant verklaart DZG volledig te vrijwaren van vergoeding van kosten, voortgekomen uit een lichamelijke of psychische afwijking van het dier die zich na adoptie openbaart.
 11. DZG verklaart de kosten die voortvloeien uit bij adoptie bekende aandoeningen binnen een maand na adoptiedatum te vergoeden met een maximum van € 100,00, mits na voorafgaand overleg met het bestuur van DZG.
 12. DZG is te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van deze voorwaarden.
 13. DZG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade toegebracht door de hond direct of indirect. Hieronder valt elke vorm van materiële, financiële, psychische of fysieke schade door het dier aan adoptant, diens gezinsleden, derden of hun eigendommen, of schade aan het dier zelf, daaronder begrepen zaken van derden die adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft. Adoptant is hiervoor geheel verantwoordelijk.
 14. Adoptant verplicht zich bij het weglopen van de hond dit onmiddellijk te melden bij één van de bestuursleden van DZG.
 15. Adoptant verplicht zich tot DZG te wenden indien adoptant deze voorwaarden niet meer na kan of wil komen, zodat DZG de gelegenheid heeft het dier elders onder te brengen.
 16. Adoptant verplicht zich een adreswijziging door te geven aan DZG en verplicht zich bij overlijden van het dier DZG daarover schriftelijk te informeren en het paspoort te retourneren aan DZG.
 17. Wanneer, om welke reden dan ook, adoptant afstand wil doen van het dier, zal DZG, die te allen tijde eigenaar is en blijft van het dier, het dier binnen een redelijke termijn terugnemen zonder restitutie van de door adoptant gestorte bijdrage in de algemene kosten. Adoptant blijft de zorg voor het dier houden totdat DZG een geschikte opvangplek heeft gevonden. De adoptant kan DZG niet verplichten om het dier eerder terug te nemen en mag het dier gedurende deze tijd niet uit huis plaatsen.
 18. Bij afstand van het dier door adoptant aan DZG zullen partijen een door DZG op te stellen afstandsverklaring ondertekenen. Door ondertekening van die afstandsverklaring eindigt de adoptieovereenkomst.
 19. Bij niet-nakoming van adoptant van enige bepaling van deze voorwaarden – ondanks waarschuwing bij (aangetekend) schrijven van DZG – heeft DZG het recht het dier zonder vooraf gedane opzegging op te eisen, weg te halen en wederom onder haar hoede te nemen, op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden.
 20. In geval adoptant, na opeising van het dier door DZG, dit dier niet onmiddellijk wil of kan afgeven, dan wel wanneer DZG niet binnen drie dagen van opeising door adoptant in het bezit gesteld van het dier, verbeurt adoptant een direct opeisbare boete van 450,00 Euro ineens en 50,00 Euro per dag voor iedere dag der niet nakomen van deze bepaling, onder verminderd het recht van DZG of meer geleden schade te eisen.

Deze Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de adoptieovereenkomst.

Voorwaarden adoptieovereenkomst Kat

 1. Adoptant, ook te noemen bruiklener, zal op zijn kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven voor een goede verzorging van het huisdier, zoals voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting, één en ander ter beoordeling van DZG. Bruiklener zal voorts voor zijn rekening bij ziekte van het dier zorgen voor passende diergeneeskundige behandeling.
 2. Adoptant zal de kat niet los laten lopen, eerst dan na een paar weken.
 3. Het door de adoptant in de kas gestorte bedrag is een bijdrage in de algemene kosten van DZG en derhalve geen betaling van een koopsom voor het dier.
 4. Adoptant verplicht zich de kat jaarlijks te laten vaccineren volgens de in Nederland geldende vaccinatievoorschriften.
 5. DZG registreert het dier bij de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren en zal hiervoor ook de kosten ad. € 4.60 op zich nemen. Dit houdt in dat het dier ten alle tijde op naam zal blijven staan van DZG.
 6. Adoptant zal het dier niet mogen verkopen, noch aan derde overdragen en mag ook niet, anders dan tijdelijk, wegens ziekte en/of vakantie van de adoptant het beheer aan derden geven.
 7. Het is adoptant niet toegestaan met het dier te fokken.
 8. Adoptant verklaart DZG te vrijwaren van vergoeding van kosten, voortgekomen uit een lichamelijke of psychische afwijking die zich na adoptie openbaart.
 9. DZG verklaart de kosten die voortvloeien uit bij adoptie bekende aandoeningen binnen een maand na adoptiedatum te vergoeden met een maximum van € 100.–, mits in overleg met het bestuur van DZG.
 10. DZG is te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van onder 1. gestelde voorwaarden.
 11. DZG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade toegebracht door de kat direct of indirect. Hieronder valt elke vorm van materiële, financiële, psychische of fysieke schade door het dier aan bruiklener, diens gezinsleden, eigendommen of aan het dier zelf, daaronder begrepen zaken van derden die adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft. Bruiklener is hiervoor geheel verantwoordelijk
 12. Adoptant verplicht zich bij het weglopen van de kat dit onmiddellijk te melden bij één van de bestuursleden van DZG.
 13. Adoptant verplicht zich adreswijziging door te geven aan DZG.
 14. Adoptant verplicht zich tot DZG te wenden indien adoptant de onder 1. genoemde voorwaarden niet meer na kan komen, zodat DZG de gelegenheid heeft het dier elders onder te brengen.
 15. Adoptant verplicht zich bij overlijden van het dier DZG daarover schriftelijk te informeren en het paspoort te retourneren.
 16. Wanneer, om welke reden dan ook, adoptant besluit afstand van het dier te doen, zal DZG, die te allen tijde eigenaar blijft van het dier, het dier terugnemen zonder restitutie van de door adoptant gestorte bijdrage in de algemene kosten. Dit betekent echter niet dat DZG direct een opvangplek zal hebben, hiervoor zal men DZG de tijd moeten geven, d.w.z hier kan enige tijd overheen gaan. Hier staat geen tijdslimiet voor, de adoptant zal hiervoor geen verplichting aan DZG op kunnen leggen. De adoptant mag om deze redenen het dier niet uit huis plaatsen.
 17. Bij niet-nakoming van adoptant van enige bepaling van deze voorwaarden – ondanks waarschuwing bij (aangetekend) schrijven van DZG – heeft DZG het recht het dier zonder vooraf gedane opzegging op te eisen, weg te halen en wederom onder haar hoede te nemen, op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden. Met één en ander eindigt tevens de adoptieovereenkomst.
 18. In geval bruiklener, na opeising van het dier door DZG, dit dier niet onmiddellijk kan afgeven, dan wel wanneer DZG niet binnen drie dagen van opeising in het daadwerkelijke bezit van het dier is, verbeurt adoptant een direct opeisbare boete van 450,00 Euro ineens en 50,00 Euro per dag voor iedere dag der niet nakomen van deze bepaling.
 19. Bij afstand van het dier zal een afstandverklaring getekend moeten worden, deze dient door beide partijen getekend te worden. Adoptant zal geen enkele verandering mogen aanbrengen in dit contract.
 20. Mocht u afzien van adoptie terwijl DZG al kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld door het boeken van een vlucht voor het gereserveerde dier, dan kan DZG deze kosten of een gedeelte hiervan op u verhalen.

De Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden aan de adoptieovereenkomst.