Skip to main content

Dierenhulp zonder Grenzen
Internationaal

Voorwaarden bruikleenovereenkomst hond

1. Deze overeenkomst is gebaseerd op bruikleen. Stichting Dierenhulp zonder Grenzen Internationaal ( hierna te noemen “DZG” ) blijft te allen tijde eigenaar en ondertekenaar heeft als bruiklener het recht het dier onder zijn hoede te nemen en de verplichting om als een goed huisvader op zijn kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, te verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen voor dieren geldende maatstaven van goede verzorging, waaronder voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting, één en ander ter beoordeling van DZG. De standaarden die DZG hanteert ter beoordeling of een dier wordt verzorgd volgens de “in Nederland en België algemeen voor dieren geldende maatstaven van goede verzorging”, zijn hoger dan de minimumeisen die hiervoor in de Nederlandse en Belgische wet zijn opgenomen.
2. Bruiklener is er zich van bewust dat hij/zij een dier onder zijn hoede neemt uit een vreemd land en dat DZG onmogelijk de achtergrond van het dier kent. DZG laat het dier enkel de reis aanvatten als het dier in voldoende goede conditie is, wat soeverein en naar eer en geweten door de dierenarts ter plaatse wordt vastgesteld. DZG kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen of ziektes die het dier na overdracht vertoont indien de dierenarts ter plaatse dit niet heeft vastgesteld. Vanaf de overdracht staat de bruiklener in voor alle mogelijke directe en indirecte schade berokkend aan of door het dier, ongeacht de oorzaak, alsook voor alle uitgaven gemaakt voor het dier, met inbegrip van de (al dan niet dringende en noodzakelijke) medisch kosten. Bruiklener verklaart DZG volledig te vrijwaren van vergoeding van kosten, voortgekomen uit een lichamelijke of psychische afwijking van het dier die zich na plaatsing openbaart.
3. Bruiklener laat het dier na plaatsing testen op de ziekte Leishmania volgens de richtlijn die DZG hiervoor opgesteld heeft en zorgt indien nodig voor een adequate behandeling van de ziekte. De kosten voor de testen en een eventuele behandeling tegen de ziekte komen voor rekening van bruiklener.
4. Bruiklener zal het dier niet los laten lopen, eerst dan na een paar maanden en na een deugdelijke training, mits dit dan mogelijk is.
5. Het door bruiklener in de kas gestorte bedrag is een bijdrage in de algemene kosten van DZG en derhalve geen betaling van een koopsom voor het dier noch een vergoeding voor de bruikleen. De bijdrage in de kosten dient op de bankrekening van DZG te zijn bijgeschreven voordat het dier aan bruiklener wordt overgedragen.
6. Wanneer bruiklener de overeenkomst wenst te ontbinden, terwijl DZG, of de projecten waar zij mee samenwerkt, al kosten hebben gemaakt om deze overeenkomst uit te voeren, kan DZG deze kosten op bruiklener verhalen. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om de kosten van transport van het dier, de benodigde vaccinaties van het dier en de kosten van verzorging van het dier in de periode dat het dier door bruiklener is gereserveerd. Voor de kosten van verzorging wordt, bij ontbinding van deze overeenkomst, een bedrag van één euro per dag in rekening gebracht met een maximum van € 75,-. De kosten worden, bij ontbinding van het contract, niet in rekening gebracht als het DZG niet lukt binnen een redelijke termijn transport voor het dier naar Nederland of België te regelen. Hierbij wordt een termijn van drie maanden in ieder geval als een redelijke termijn aangemerkt.
7. Bruiklener registreert binnen 14 dagen het dier bij een databank of portaal dat door de Nederlandse of Belgische overheid hiervoor is aangewezen.
8. Bruiklener zal het dier niet mogen verkopen, noch aan derden overdragen en mag ook niet, anders dan tijdelijk, wegens ziekte en/of vakantie van de bruiklener, de zorg en het beheer aan derden geven. Dit betekent onder meer dat bruiklener het dier niet mag afgeven bij een asiel, opvang of privépersoon, in geen enkel land, met het doel afstand te doen van de dier; Het is bruiklener niet toegestaan de dier op enige vorm van en in media te adverteren.
9. Bruiklener zal geen gebruik gaan maken van mechanische hulpmiddelen, zoals een anti-blafband. Ook zal bruiklener geen gebruik maken van een slipketting.
10. Indien van toepassing draagt bruiklener zorg voor een volledig afgesloten tuin.
11. Het is bruiklener niet toegestaan met het dier te fokken of met het dier deel te nemen aan races en/of jacht. Bij een dier dat niet gesteriliseerd/gecastreerd is, verplicht bruiklener zich dit binnen 12 maanden te laten doen voor eigen rekening.
12. DZG is te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van deze voorwaarden.
13. DZG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade toegebracht door het dier direct of indirect. Hieronder valt elke vorm van materiële, financiële, psychische of fysieke schade door het dier aan bruiklener, diens gezinsleden, derden of hun eigendommen, of schade aan het dier zelf, daaronder begrepen zaken van derden die bruiklener tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft. Bruiklener is hiervoor geheel verantwoordelijk. DZG raadt een aansprakelijkheidsverzekering aan
14. Bruiklener verplicht zich bij het weglopen van het dier dit onmiddellijk te melden bij DZG.
15. Bruiklener verplicht zich tot DZG te wenden indien bruiklener deze voorwaarden niet meer na kan of wil komen, zodat DZG de gelegenheid heeft het dier elders onder te brengen.
16. Bruiklener verplicht zich een adreswijziging door te geven aan DZG en verplicht zich bij overlijden van het dier DZG daarover te informeren.
17. Wanneer, om welke reden dan ook, bruiklener afstand wil doen van het dier, zal DZG, die te allen tijde eigenaar is en blijft van het dier, het dier binnen een redelijke termijn terugnemen zonder restitutie van de door bruiklener gestorte bijdrage in de algemene kosten. Wel zal DZG een geldelijke vergoeding ad € 100.00 voor beëindiging bruikleen vragen. Bruiklener blijft de zorg voor het dier houden totdat DZG een geschikte opvangplek heeft gevonden. De bruiklener kan DZG niet verplichten om het dier eerder terug te nemen en mag het dier gedurende deze tijd niet uit huis plaatsen.
18. Bij afstand van het dier door bruiklener aan DZG zullen partijen een door DZG opgestelde beëindiging bruikleenovereenkomst ondertekenen. Door ondertekening van dit document eindigt de bruikleenovereenkomst.
19. Bij niet-nakoming van bruiklener van enige bepaling van deze voorwaarden – ondanks waarschuwing bij (aangetekend) schrijven van DZG – heeft DZG het recht het dier zonder vooraf gedane opzegging op te eisen, weg te halen en wederom onder haar hoede te nemen, op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden.
20. In geval bruiklener, na opeising van het dier door DZG, dit dier niet onmiddellijk wil of kan afgeven, dan wel wanneer DZG niet binnen drie dagen van opeising door bruiklener in het bezit gesteld van het dier, verbeurt bruiklener een direct opeisbare boete van 450,00 Euro ineens en 50,00 Euro per dag voor iedere dag der niet nakomen van deze bepaling, onder verminderd het recht van DZG of meer geleden schade te eisen.
21. Wanneer het DZG door onvoorziene omstandigheden niet lukt het dier naar Nederland of België af te laten reizen wordt dit contract ontbonden. Het bestuur van DZG geeft naar bruiklener toe aan wanneer deze situatie zich voordoet. Hierbij dient bruiklener er rekening mee te houden dat DZG een redelijke termijn nodig heeft om de reis van het dier te regelen. Welke termijn redelijk is hangt af van de omstandigheden van dat moment. Hierbij worden onder meer de omstandigheden in het land van herkomst van het dier in aanmerking genomen. Ook andere onvoorziene omstandigheden kunnen reden zijn voor DZG het contract te ontbinden. Bruiklener heeft in het geval van ontbinding van het contract door DZG geen recht op schadevergoeding.

Bovenstaande voorwaarden zijn onlosmakelijk  verbonden met de bruikleenovereenkomst.

Voorwaarden bruikleenovereenkomst kat

1. Deze overeenkomst is gebaseerd op bruikleen. Stichting Dierenhulp zonder Grenzen Internationaal ( hierna te noemen “DZG” ) blijft te allen tijde eigenaar en ondertekenaar heeft als bruiklener het recht het dier onder zijn hoede te nemen en de verplichting om als een goed huisvader op zijn kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, te verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen voor dieren geldende maatstaven van goede verzorging, waaronder voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting, één en ander ter beoordeling van DZG. De standaarden die DZG hanteert ter beoordeling of een dier wordt verzorgd volgens de “in Nederland en België algemeen voor dieren geldende maatstaven van goede verzorging”, zijn hoger dan de minimumeisen die hiervoor in de Nederlandse en Belgische wet zijn opgenomen.
2. Bruiklener is er zich van bewust dat hij/zij een dier onder zijn hoede neemt uit een vreemd land en dat DZG onmogelijk de achtergrond van het dier kent. DZG laat het dier enkel de reis aanvatten als het dier in voldoende goede conditie is, wat soeverein en naar eer en geweten door de dierenarts ter plaatse wordt vastgesteld. DZG kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen of ziektes die het dier na overdracht vertoont indien de dierenarts ter plaatse dit niet heeft vastgesteld. Vanaf de overdracht staat de bruiklener in voor alle mogelijke directe en indirecte schade berokkend aan of door het dier, ongeacht de oorzaak, alsook voor alle uitgaven gemaakt voor het dier, met inbegrip van de (al dan niet dringende en noodzakelijke) medisch kosten. Bruiklener verklaart DZG volledig te vrijwaren van vergoeding van kosten, voortgekomen uit een lichamelijke of psychische afwijking van het dier die zich na plaatsing openbaart.
3. Bruiklener zal het dier niet los laten lopen, eerst dan na een paar maanden en alleen als de dier gewend is aan omgeving en familie, mits dit dan mogelijk is.
4. Het door bruiklener in de kas gestorte bedrag is een bijdrage in de algemene kosten van DZG en derhalve geen betaling van een koopsom voor het dier noch een vergoeding voor de bruikleen. De bijdrage in de kosten dient op de bankrekening van DZG te zijn bijgeschreven voordat het dier aan bruiklener wordt overgedragen.
5. Wanneer bruiklener de overeenkomst wenst te ontbinden, terwijl DZG, of de projecten waar zij mee samenwerkt, al kosten hebben gemaakt om deze overeenkomst uit te voeren, kan DZG deze kosten op bruiklener verhalen. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om de kosten van transport van het dier, de benodigde vaccinaties van het dier en de kosten van verzorging van het dier in de periode dat het dier door bruiklener is gereserveerd. Voor de kosten van verzorging wordt, bij ontbinding van deze overeenkomst, een bedrag van één euro per dag in rekening gebracht met een maximum van € 50,-. De kosten worden, bij ontbinding van het contract, niet in rekening gebracht als het DZG niet lukt binnen een redelijke termijn transport voor het dier naar Nederland of België te regelen. Hierbij wordt een termijn van drie maanden in ieder geval als een redelijke termijn aangemerkt.
6. Bruiklener registreert binnen 14 dagen het dier bij een databank of portaal dat door de Nederlandse of Belgische overheid hiervoor is aangewezen.
7. Bruiklener zal het dier niet mogen verkopen, noch aan derden overdragen en mag ook niet, anders dan tijdelijk, wegens ziekte en/of vakantie van de bruiklener, de zorg en het beheer aan derden geven. Dit betekent onder meer dat bruiklener het dier niet mag afgeven bij een asiel, opvang of privépersoon, in geen enkel land, met het doel afstand te doen van het dier. Het is bruiklener niet toegestaan het dier op enige vorm van en in media te adverteren.
8. Het is bruiklener niet toegestaan met het dier te fokken. Bij een dier dat niet gesteriliseerd/gecastreerd is, verplicht bruiklener zich dit binnen 12 maanden te laten doen voor eigen rekening.
9. DZG is te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van deze voorwaarden.
10. DZG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade toegebracht door de dier direct of indirect. Hieronder valt elke vorm van materiële, financiële, psychische of fysieke schade door het dier aan bruiklener, diens gezinsleden, derden of hun eigendommen, of schade aan het dier zelf, daaronder begrepen zaken van derden die bruiklener tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft. Bruiklener is hiervoor geheel verantwoordelijk. DZG raadt een aansprakelijkheidsverzekering aan
11. Bruiklener verplicht zich bij het weglopen van het dier dit onmiddellijk te melden bij DZG.
12. Bruiklener verplicht zich tot DZG te wenden indien bruiklener deze voorwaarden niet meer na kan of wil komen, zodat DZG de gelegenheid heeft het dier elders onder te brengen.
13. Bruiklener verplicht zich een adreswijziging door te geven aan DZG en verplicht zich bij overlijden van het dier DZG daarover te informeren.
14. Wanneer, om welke reden dan ook, bruiklener afstand wil doen van het dier, zal DZG, die te allen tijde eigenaar is en blijft van het dier, het dier binnen een redelijke termijn terugnemen zonder restitutie van de door bruiklener gestorte bijdrage in de algemene kosten. Wel zal DZG een geldelijke vergoeding ad € 100.00 voor beëindiging bruikleen vragen. Bruiklener blijft de zorg voor het dier houden totdat DZG een geschikte opvangplek heeft gevonden. De bruiklener kan DZG niet verplichten om het dier eerder terug te nemen en mag het dier gedurende deze tijd niet uit huis plaatsen.
15. Bij afstand van het dier door bruiklener aan DZG zullen partijen een door DZG opgestelde beëindiging bruikleenovereenkomst ondertekenen. Door ondertekening van dit document eindigt de bruikleenovereenkomst.
16. Bij niet-nakoming van bruiklener van enige bepaling van deze voorwaarden – ondanks waarschuwing bij (aangetekend) schrijven van DZG – heeft DZG het recht het dier zonder vooraf gedane opzegging op te eisen, weg te halen en wederom onder haar hoede te nemen, op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden.
17. In geval bruiklener, na opeising van het dier door DZG, dit dier niet onmiddellijk wil of kan afgeven, dan wel wanneer DZG niet binnen drie dagen van opeising door bruiklener in het bezit gesteld van het dier, verbeurt bruiklener een direct opeisbare boete van 450,00 Euro ineens en 50,00 Euro per dag voor iedere dag der niet nakomen van deze bepaling, onder verminderd het recht van DZG of meer geleden schade te eisen.
18. Wanneer het DZG door onvoorziene omstandigheden niet lukt het dier naar Nederland of België af te laten reizen wordt dit contract ontbonden. Het bestuur van DZG geeft naar bruiklener toe aan wanneer deze situatie zich voordoet. Hierbij dient bruiklener er rekening mee te houden dat DZG een redelijke termijn nodig heeft om de reis van het dier te regelen. Welke termijn redelijk is hangt af van de omstandigheden van dat moment. Hierbij worden onder meer de omstandigheden in het land van herkomst van het dier in aanmerking genomen. Ook andere onvoorziene omstandigheden kunnen reden zijn voor DZG het contract te ontbinden. Bruiklener heeft in het geval van ontbinding van het contract door DZG geen recht op schadevergoeding.

Bovenstaande voorwaarden zijn onlosmakelijkverbonden met de bruikleenovereenkomst.